Tilaa uutuusilmoitus

Käyttöehdot

1. YLEISTÄ


Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Lehtipisteen (jäljempänä Lehtipiste tai Palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Verkkopalvelut (Jäljempänä Palvelut) tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Lehtipisteen tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Esimerkiksi www-sivuja ja niihin liittyviä sähköisiä ilmoitus- ja muita palveluita.

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Lehtipisteen ylläpitämiin Palveluihin ja niiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen, jollei jonkin Palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Palvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua.

2. PALVELUN SISÄLTÖ JA KÄYTTÄMINEN

Lehtipiste vastaa Palvelun toimituksellisen ja muun sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Lehtipiste ei vastaa Palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä.

Lehtipiste kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Lehtipisteellä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen.

Palvelut voivat olla Käyttäjien käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä.

3. SOPIJAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

3.1 Käyttäjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjällä on muiden tässä käyttöehdossa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

3.1.1 Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun kautta Käyttäjällä voi olla pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä.

Käyttäjä voi käyttää Aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa yksityiskäytössä.

3.1.2 Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästä irrotettava verkosta. Käyttäjä vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan eikä kolmansien oikeuksia.

Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, säilyttämättä, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Palvelussa Aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Käyttäjä vastaa siitä, ettei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan em. verkkoon tuottamaansa Aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan.

Käyttäjä ei saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää Palvelua ansiotarkoituksessa ilman Lehtipisteen kirjallista lupaa.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja Järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä sekä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

3.2 Lehtipisteen oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Lehtipisteellä on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

3.2.1 Lehtipisteen oikeudet

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli Aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän Palvelun käyttö, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Palvelun sisältöä.

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

3.2.2 Lehtipisteen vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen tai palvelun toimintavarmuutta tai Palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksuttomien palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden tai palvelusten virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Internet -verkon omalta osaltaan häiriöttömänä.

Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista.

4. MAINOKSET JA ILMOITUKSET

Mainosten ja ilmoitusten julkaisuun Lehtipisteen viestimissä sovelletaan kulloinkin voimassa olevan Palveluntarjoajan ilmoittamia ehtoja. Mainostajan/ilmoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevia mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä.

Kaikki hyväksytyt mainokset/ilmoitukset pyritään julkaisemaan sovittuina päivinä. Mikäli mainosta/ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai Käyttäjästä, ulkopuolisesta tiedontuottajasta tai ulkopuolisesta palveluntarjoajasta johtuvasta syystä kuitenkaan voida julkaista, Lehtipiste ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Lehtipisteen vastuu mainoksen/ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään mainoksesta/ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa mainoksen/ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien.

5. OIKEUDET AINEISTOON

5.1 Lehtipisteen tuottama Aineisto ja muu Aineisto, johon Palveluntarjoajalla on oikeus

Lehtipisteen tuottaman Aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Lehtipisteelle

5.2 Aineiston käyttö Palveluntarjoajan palveluissa

Palveluun talletettu Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Lehtipisteen sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa.

Lehtipisteellä on oikeus julkaista ja saattaa yleisön saataviin Palveluun tallennettu Aineisto tai osa siitä Lehtipisteen julkaisemissa muissa sähköisissä viestimissä.

6. YLIVOIMAINEN ESTE

Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät käyttöehtojen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin osapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet - liikenteessä. Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi.

Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

7. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Lehtipisteen ylläpitämiin Palveluihin, jollei osapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.

Lehtipiste on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia Palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista Palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

Käyttöehtojen yhteydessä sovelletaan Suomen lakia. Mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Vantaan käräjäoikeus. Kuluttaja-Käyttäjällä on oikeus saattaa erimielisyys kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi